കഞ്ചാവടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും വിളമ്പുന്ന കഫേ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്; കാരണം അറിയാം

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഞ്ചാവ് നിയമ വിരുദ്ധമായ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ , പൂനെയിൽ ഒരു കഫേയിൽ വിളമ്പുന്നതാകട്ടെ ഭാം​ഗ് അടങ്ങിയ സാൻവിച്ച്. എന്നാൽ ഇവിടമത് നിയമവിധേയവുമാണ്. പൂനെയിലെ സദാശിവ് പേഠ് ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹെംപ് കഫെറ്റീരിയയിലാണ് സംഭവം. ഉപഭോക്താക്ക...

- more -

The Latest