വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനത്തിന് സ്വകാര്യ ബസ് കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി; തൊഴിലാളികളുടെ സേവന മാതൃക നിർധന കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായി

കാസർകോട്: നിർധന കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ കാരുണ്യയാത്ര. ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്ത്‌ പരിധിയിലെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് (ബി.ഫാം) പണം സ്വരൂപിക്...

- more -

The Latest