നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി; കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നു

കാസര്‍കോട്: ജില്ലയിലെ എട്ട് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി. കാസര്‍കോട് വികസന പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുക. പാക്കം ജിഎച്ച്എസ്എസ്, അടുക്കത്ത്ബയല്‍ ജി.യു.പി.എസ്, കുമ്പള ജി.എച്ച്എസ്എ...

- more -

The Latest