ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്: പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ ധൃതി പിടിച്ച് നടപ്പിലാക്കരുത്: അഡ്വ.വി.എം മുനീർ

കാസർകോട്: പൂർണ്ണമായി സജ്ജീകരിക്കാതെയും, സിവിൽ എഞ്ചീനിയർമാർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകാതെയും നഗരസഭകളിൽ ഇന്റലിജന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപേക്ഷകർക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക...

- more -

The Latest