ബിൽഡപ്പ് കാസര്‍കോടിന്‍റെ ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്

കാസർകോട്: ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ബിൽഡപ്പ് കാസര്‍കോട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നപേപ്പർ സീഡ് പെൻ പദ്ധതി അതിജീവനത്തിന്‍റെ നിലവിളികൾ ഉയരുന്ന എൻമകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. സഹതാപത്തനായി കൈ നീട്ടാതെ അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ സ്ഥിരവരുമാനം നേടിഅന്ത...

- more -

The Latest