ബക്രീദിന് ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പോത്ത് വിരണ്ടോടി: കോഴിക്കോട് സംഭവിച്ചത് എന്തെന്നറിയാം

കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് ബക്രീദിന് ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് വന്ന പോത്ത് വിരണ്ടോടി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. വിലങ്ങാട് നിന്ന് വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് പത്തുകിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറം കുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്ത് വരെ എത്തി. പത്ത് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം ഓടിയ പോത്...

- more -

The Latest