മികച്ച ഓർമ്മശക്തി, ചര്‍മത്തിന്‍റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം; ബ്രഹ്മിയുടെ കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ അറിയാം

ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ് ബ്രഹ്മി ആയുര്‍വേദത്തിലെ ഔഷധസസ്യം. കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയ്ക്കും ഓര്‍മയ്ക്കുമാണ് ബ്രഹ്മി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെങ്കിലും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് ബ്രഹ്മി. ചര്‍മത്തിന്‍റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ...

- more -