പാൻമസാല മോഷ്ടാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ പ്രവർത്തനത്തെ വിവാദമാക്കി; കാസർകോട് നഗരസഭയിൽ നടന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തിരക്കഥയോ..?

കാസർകോട്: നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്ത 1 ലക്ഷത്തിൽ അധികം രൂപ വില വരുന്ന പാൻപരാഗ് അടക്കമുള്ള നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കൾ കാണാതായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. നഗരസഭയുടെ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ...

- more -

The Latest