‘ബോചെ എക്സ്‌പ്രസ് ’ വിനോദ തീവണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങി

തൃശൂർ ശോഭാ സിറ്റി മാൾ സമുച്ചയത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിൻ്റെ ‘ബോചെ എക്സ്‌പ്രസ് ’ വിനോദ തീവണ്ടി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ശോഭാ സിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് മാളിന് ചുറ്റും കാഴ്ചകൾ കാണാനും സഞ്ചരിക്കാനുമാണ് ബോചെ എക്സ്സ് ഒരുക്ക...

- more -