ബുർഹാൻ ഉയർത്തിയ അപവാദങ്ങൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി; എൻ്റെ മുന്നണിയേയും, ജനങ്ങളേയും ചതിക്കില്ല: സിയാന ഹനീഫ്

കാസർകോട്: എന്നേയും, കാസർകോട് നഗരസഭയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണേയും ബന്ധപ്പെടുത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഓൺലൈൻ ബ്ലോഗർ ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്ന അപവാദ വാർത്തയെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും, സത്യം തെളിയ...

- more -

The Latest