പരസ്യം പതിക്കരുത്! തെറ്റ് തിരുത്തി കാസർകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മതിലുകളിൽ അനധികൃത പോസ്റ്ററുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി, ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെ

കാസർകോട്: സാമൂഹ്യബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. കാസർകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മതിലിൽ പതിവായി ...

- more -

The Latest