പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചാരണം നൽകണം.; കോവിഡ് സഹായങ്ങൾ നാലാൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ബി.ജെ.പി സർക്കുലർ

കോവിഡ് സമയത്തു ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ നാലാൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാകണമെന്ന് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. ഗണേശന്‍റെ സർക്കുലറിലാണിത്. കോവിഡ് 19മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചാരണം നൽ...

- more -

The Latest