ഭൂമിക്കായൊരു തണൽ; പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാസർകോട്: ജില്ലയെ ഹരിതാഭമാക്കാൻ ഒരുക്കിയ ഭൂമിക്കായൊരു തണൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതിയും (BMC) ബാര വണ്ണാരത്ത് കാവ് കമ്മിറ്റിയും , വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സംയുക്തമായി ബാര വണ്ണാരത്ത് കാവിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക ...

- more -

The Latest