ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് കാവലായി ബേത്തലത്തെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾ

കാസർകോട്: കോവിഡാനന്തരം നാടിന്‍റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബേഡകത്തെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചു. മധ്യവയ്ക്കരായ ഒരു സംഘം നാട്ടുകാരാണ് കാടുമൂടിക്കിടന്ന 11 ഏക്കർ തരിശ് ഭൂമിയിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. പാമ്പു പഴുതാരയും കയറിക്കിടന്ന നാട്...

- more -

The Latest