പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി ദിശാബോധം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നയപ്രമേയം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെയ്ക്കും: പി.ജയരാജൻ

ബേത്തൂർപാറ/ കാസർകോട്: സി.പി.എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി ജനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നയപ്രമേയം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെയ്ക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗവും പാർട്ടിയുടെ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി.ജയരാജൻ. അത് രഹസ്യരേഖ...

- more -