മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് രക്ഷയായി; ബവീഷിനെ ജീവൻ രക്ഷാ പതക് അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യും

കാസർകോട്: മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരയിലുംപ്പെട്ട് തോണിമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ബേക്കലിലെ എ.ബവീഷിനെ ജീവൻ രക്ഷാ പതക് അവാർഡിനു പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്...

- more -