മുക്കുന്നോത്ത് കാവിലമ്മയ്ക്ക് വിരലനക്കത്തിൽ ഒരു ഉപവനം; വാർട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മാതൃകയായി

ഉദുമ(കാസർകോട്): ബാര മുക്കുന്നോത്ത് കാവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന ക്ഷേത്ര വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് 90 വൃക്ഷതൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. ഒരു വിരൽ തുമ്പ് നൊടിച്ചപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അം...

- more -

The Latest